Όλα τα ψηφιακά δεδομένα που διατίθενται από την GeoData έχουν παραχθεί εσωτερικά, με αυστηρές προδιαγραφές τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής, όσο και του ποιοτικού ελέγχου.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία από διάφορες πηγές: την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Οικονομικών, δήμους, δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες κ.ά. Δεν αρκούμαστε όμως μόνο σ' αυτό. Διεξάγουμε επιτόπιες μετρήσεις και απογραφές, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων.
Οι ψηφιακοί μας χάρτες ανανεώνονται τακτικά και αποτυπώνουν το χώρο με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ οι βάσεις δεδομένων που τους συνοδεύουν εμπλουτίζονται διαρκώς με περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά τους ψηφιακούς χάρτες των πόλεων καινούργιες εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε χρόνο, χωρίς να αποκλείονται και επικαιροποιήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες.
Οι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων προέρχονται από επεξεργασία χαρτών κλίμακας 1:5000 της ΕΣΥΕ, του Υπουργείου Οικονομικών, και Ρυμοτομικών Σχεδίων, και έχουν επιπλέον ενημερωθεί από ορθοφωτοχάρτες πρόσφατης λήψης για αρκετές πόλεις. Οι ψηφιακοί χάρτες του Hellas προέρχονται από επεξεργασία χαρτών της ΕΣΥΕ και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κλίμακας 1:200000.
Όλα τα γεωγραφικά αρχεία τηρούνται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ'87), που είναι το επίσημο προβολικό σύστημα της χώρας (αφορά τον τρόπο απεικόνισης της γεωγραφικής πληροφορίας στο επίπεδο). Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα μετασχηματισμού (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση) των χαρτών σε WGS84 (προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τους δορυφόρους και τα GPS).
Τα ψηφιακά δεδομένα είναι διαθέσιμα στα ακόλουθα format: ARC/INFO Export Format (.E00) ArcView Shapefiles (.SHP) MapInfo Export Format (.MID/.MIF) AutoCAD Export Format (.DXF).
Για κάθε απογραφικό τετράγωνο είναι καταχωρημένος ο κωδικός ΕΣΥΕ, γεγονός που επιτρέπει τη σύνδεση των γεωγραφικών στοιχείων με άλλες βάσεις δεδομένων που τηρούνται βάσει του ίδιου κωδικού. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται δυνατότητα δυναμικής επεξεργασίας στοιχείων σε συνδυασμό με το χαρτογραφικό αποτέλεσμα.
Για τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (περισσότερες από 600), στους ψηφιακούς χάρτες του οδικού δικτύου υπάρχουν καταγεγραμμένες οι κατευθύνσεις κίνησης των οχημάτων (μονοδρομήσεις, δρόμοι διπλής κατεύθυνσης), ο αριθμός λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η κατάταξη του δρόμου βάσει της κυκλοφοριακής του σημασίας κ.ά. (πατήστε εδώ για να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο) Ακόμη, το δίκτυο περιλαμβάνει όλους τους ανισόπεδους κόμβους, καθώς και τους πεζοδρόμους. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν το υποβάθρο, σε συνδυασμό με το κατάλληλο λογισμικό GIS, ώστε να χρησιμεύσουν στον υπολογισμό της βέλτιστης διαδρομής (best route) μέσα στην πόλη.
Χρησιμοποιώντας ψηφιακούς χάρτες πόλεων μέσα από κάποιο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, οι διευθύνσεις είναι δυνατόν να εντοπιστούν πάνω στο χάρτη, αποκτώντας γεωγραφικές συντεταγμένες. Η GeoData διαθέτει τους κατάλληλους ψηφιακούς χάρτες που επιτρέπουν ακριβή εντοπισμό διευθύνσεων και έχει δοκιμασμένη εμπειρία στην επεξεργασία τέτοιων αρχείων. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε διαχειριστεί εκτενή αρχεία διευθύνσεων μεγάλων οργανισμών για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αρκετοί πελάτες μας εμπιστεύονται τα πελατολόγιά τους και πολύ σύντομα αποκτούν το αντίστοιχο υπόβαθρο των σημείων, με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην ταύτιση των διευθύνσεων (άνω του 85%).
Οι ψηφιακοί χάρτες που διαθέτει η εταιρεία μας είναι γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, οπότε είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου λογισμικού GIS, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση και η επεξεργασία τους. Ενδεικτικά τέτοια λογισμικά είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: ArcView GIS, MapInfo, ArcGIS, Autocad MAP, Geomedia, κ.ά. Διατίθενται όμως χάρτες και σε άλλα format, χωρίς λειτουργικότητα GIS, είτε vector (π.χ. για το Adobe Illustrator) είτε raster (π.χ. για το Adobe Photoshop).