Το προϊόν αυτό αφορά το πλήρες υδρογραφικό δίκτυο με ακρίβεια κλίμακας 1:10.000 που προέκυψε από ψηφιοποίηση των λιμνών, ποταμών και ρεμάτων, ενώ περιλαμβάνονται επώνυμα αλλά και ανώνυμα υδάτινα σώματα.

Τα πεδία περιλαμβάνουν πληροφορία αν πρόκειται για ρέμα ή ποταμό , δίνεται η κατηγορία μεγέθους των ποταμών (μικρός, μέσος, μεγάλος). Ειδικά για τα μεγαλύτερα ποτάμια με ευρεία κοίτη περιλαμβάνεται και πολυγωνική απεικόνιση.

Επίσης για τις λίμνες αναφέρεται εάν πρόκειται για φυσικό ή τεχνητό σώμα.